• CY

על מבטחת ליתן מלוא עמדתה בנוגע לתביעת צד שלישי [ניזוק], שאחרת עלולה להיות מנועה מלהעלות טענות חדשות


כידוע, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, על מבטחת ליתן למבוטחה את מלוא עמדתה בנוגע לעילות תביעתו, שאחרת, עקרונית, לא תוכל להעלות, במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה שיכלה לטעון בהזדמנות הראשונה. לא פעם מחקו בתי המשפט סעיפים וטענות של מבטחות מכתב ההגנה, בש לכך שאלו לא הועלו במכתב הדחייה שנשלח מטעמם למבוטח.


לא רבים ערים לכך שבהתאם למותווה בפסיקה, חובת המבטחת כאמור, אינה חלה רק במסגרת יחסי מבטחת- מבוטח, וכי חובה זו עשויה לחול גם ביחסים שבין מבטחת לצד שלישי [ניזוק], כך שחשיבות הבירור מטעם מבטחת "מזיק" ומשלוח מכתב עמדה לניזוק בנוגע לדרישתו / תביעתו לפיצוי, עשויה להטיל על המבטחת נטל מוגבר, ואף להביא במקרים מסוימים למחיקת טענות וסעיפים מכתב ההגנה.


בעניין רע"א 2121/14 אליהו נ' דוד אייש (ביהמ"ש העליון, בפני כבוד הש צ' זילברטל החלטה מיום 08/07/14) כרך בית המשפט העליון בין חובת המבטחת כלפי מבוטחה, ליתן "את מלוא עמדתה" בנוגע לעילות תביעתו, לבין חובת מבטחת של מזיק ליתן את עמדתה לצד ג' - ניזוק. במסגרת פסה"ד צוין, בין היתר, כי: "בהנחיית המפקח מיום 9.12.1998, המוזכרת בהחלטת בית משפט קמא, שלפיה: "מבוטח או צד ג' המגיש תביעה לחברת הביטוח (להלן: 'התובע') זכאי וצריך לקבל לידיו, בכתב, את מלוא עמדתה של חברת הביטוח בנוגע לכל עילות תביעתו ... ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות, במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה." עוד נאמר בהנחיה, כי "כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה" "...במכתב הדחייה שנשלח לתובע ביום 5.2.2013, אשר צורף לתשובת המבוטח, נכתב כי: "... לאחר בדיקת הנושא לעומק, נמצא שאין לתאונה האמורה כיסוי ביטוחי במסגרת מרשתנו ..." ככל שהרציונל העומד בבסיס הנחיית המפקח למסור בהזדמנות הראשונה "את מלוא עמדתה" של המבטחת הוא, בין היתר, לאפשר למבוטחים או לניזוקים (הצדדים השלישיים) להתמודדעם טענות המבטחות ולשקול את צעדיהם בטרם פניה לבית משפט, הרי שמענה לקוני ועמום זה אינו עומד בהנחיות המפקח מכאן, שתשובה לפיה אין לתאונה כיסוי ביטוחי, הא ותו לא, אינה מגלה למבוטח או לצד ג' "את מלוא עמדתה" של המבטחת או את כל הנימוקים העומדים בבסיס עמדתה, כנדרש בהנחיית המפקח, שכן מאחורי הנימוק העמום שמסרה המבקשת לתובע עשויים להימצא מגוון נימוקים או הסברים שבעטיים אין לתאונה כיסוי ביטוחי".


בתי המשפט, קיבלו לא אחת את הטענה לפיה למבטחת חובה לנמק בפני צד שלישי- ניזוק, את מלוא הנימוקים לדחיית תביעתו, ולא אחת מחקו ו"פסלו" טענות מאוחרות של מבטחות, שלא בא זכרן במכתב העמדה- לצד שלישי.


בעניין ת"א(מרכז) 30282-11-12 גבריאלה לזר נ' א.רובין אדריכלים (כב' הש' ריקי שמואלביץ, החלטה 13/10/2014) נקבע כי: "חובות המבטחת כלפי הצד השלישי חלות גם ביחס למכתב תשובה לצד השלישי, כפי שנקבע בפסק דין אסולין, תוך פירוט כל נימוקיה דחיה. נימוקים שלא נכללו במכתב התשובה לצד השלישי לא יוכלו לשמש המבטחת כטענות הגנה מפני תביעתו בבית המשפט... הצורך להגשים מטרת הנחיות המפקח על הביטוח קיים בין אם מדובר במכתב דחייה הנשלח לתביעת מבוטח ובין אם מדובר במכתב דחיה הנשלח לצד ג...' לאור האמור אני מקבלת הבקשה ומורה על מחיקת הסעיפים מכתב ההגנה כמבוקש"...


בעניין תא (מרכז) 44889-01-12 מנופי אבי בע"מ נ' אורתם סהר ואח' (כב' הש' יחזקאל קינר, פס"ד 05/05/2020]: "תביעתה של התובעת נגד איילון הוגשה הן כמבוטחת לפי פרק א' לפוליסה, והן כצד שלישי לפי פרק ב' לפוליסה (אחריות כלפי צד שלישי). הנחיות המפקח על הביטוח חלות גם לגבי דרישה/תביעה שהגיש צד ג' נגד המבטח, זאת לפי לשונן הברורה והחד משמעית של ההנחיות משנת 1998, כפי שהובאו לעיל, המתייחסות באופן שווה הן למבוטח והן לצד ג'...".


בעניין תא (חי(' 43838-01-11 המל"ל נ' הפניקס ואח' )כב' הש' נסרין עדוי, החלטה :]27/04/2012 "הנפגע הינו צד שלישי כלפי הפניקס ואינו מבוטחה. מכאן, המבקש, אשר בא בנעליו של הנפגע, הינו צד שלישי אף הוא, ואינו נחשב למבוטחהפניקס. יחד עם זאת, ולנוכח נוסחן של הנחיותהמפקח על הביטוחמיום 09.12.08 ומיום ,29.05.02 אשר מתייחסותל- "מבוטח או צד ג' המגיש תביעה לחברת הביטוח," ברי כי ההנחיות חלות בענייננו"...


בעניין תא (חי') 43641-06-20 מ' ר' נ' א.מ. מאיר בנייה ושיפוצים בע"מ [כב' הש' אייל דורון, החלטה 05/10/2020] עמדת בית המשפט הייתה כי "ראוי להכיר בהנחיות כתקפות ומחייבות גם בכל הנוגע לתביעות של צדדי ג' כלפי מבטחות, אם כי בצורה מעט "מרוככת" יותר ביחס למידת ההקפדה על ההנחיות בזיקה לתביעות של מבוטחים".


בעניין בשא (חי') 3046/06 בת.א. 18414/05 אסם השקעות בע"מ נ' אישי ישיר (כב' הש' א. טובי, החלטה (04/06/2006 קבע בית המשפט כי: "איני רואה לקבל את טענת המשיבה כי משאין מדובר בתביעה המבוססת על חוזה ביטוח, אין תחולה להנחיות המפקח. ראשית לשון ההנחיה נוקבת במלים "מבוטח או צד ג' המגיש תביעה לחברת הביטוח זכאי וצריך לקבל לידיו בכתב את מלוא עמדתה של חברת הביטוח בנוגע לכל עילות תביעתו..."... לדעתי, אין נפקא מינה אם אותו צד ג' מגיש תביעתו מכח סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 למשל, או מכוח חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים(הטבת נזקי גוף) הנ"ל".


מנגד, ישנה פסיקה שלא הכירה בסנקציות הנובעות מכך שלא נשלח מכתב עמדה בתביעת צד ג'. ברם, נוכח האמור, ובשל הגישות השונות בפסיקה, נראה כי מבטחת המקבלת דרישה מצד שלישי שניזוק, עשויה להסתכן בסנקציות שיוטלו עליה ככל שלא תשלח מכתב עמדה במועד.